Modyul 2 ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon